ذیل حرف عین در کتاب التعبیر آمده است ׃

ײ عطر بوی خوش بُود ،

اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود ، دلیل است که مردم از علم او فائده بَرَند ؛ اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فایده رِسد ܂

حضرت صادق נ ع ׆ می‌فرماید که دیدن عطر به خواب بر نُه وجه است ׃

اول ثنای نیکو

دوم سخن خوش شنیدن

سوم علم نافع

چهارم طبع نیکو

پنجم مجلس

ششم مردی کریم

هفتم سخنی با فرنگ

هشتم دین پاک

نُهُم خبری خوش از دوستی شنیدن ײ נ ۱ ׆

منابع ׃

ײ ۱ ܂ کلیات کامل التعبیر محمدابن سیرین و دانیال پیغمبر נ ع ׆ ، نشر محمد ، صفحه ۲۶۰ ײ

? فروشگاه عطریلو ׃

https://Atrilo.Shop

? اینستاگرام ׃

https://Instagram.com/AtriloShop

? کانال تلگرام ׃

https://T.me/Atrilo

دیدگاه بگذارید