زاد روز حضرت عیسی مسیح (ع)

بر همه مردم خصوصا هم وطنان

مسیحی ایران مبارک باد

دیدگاه بگذارید