فاطمیه ماه خون، ماه غم است

فاطمیه یک محرم ماتم است!

فاطمیه چشم گل پر شبنم است؛

فاطمیه عمر گل ها هم کم است!

 

ceeport

دیدگاه بگذارید