راحت نوشتیم بابا نان داد!

بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نان همه جوانی اش را داد!

روز پدر بر همه پدران ایران زمین مبارک باد

دیدگاه بگذارید