آمد صدا، صدای ملک بود در آسمان سرود

هستی به وجد آمد و گل کرد بر شاخه ی وجود محمد

دیدگاه بگذارید