مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.
امام حسین (ع)

دیدگاه بگذارید