اسفند عین پنجشنیه هاست

که همیشه صد بار  قشنگ تر از جمعه هاست

از همون شروعش قشنگه

حس بوی بهار از پشت پنجره

و آفتاب گرم و بی جون از لای پرده ها

روی پوست سرد خونه

شور قشنگ چهارشنبه سوری

اسفند یعنی یک سال دیگه

یعنی یک شانس دیگه

ceeport

دیدگاه بگذارید